Đại siêu thị AEON MALL ở phía bắc quận Hà Đông, rất gần FLC Premier Park


Báo chí do gn đây đưa tin rng Aeon Mall ca tp đoàn Nht Bn s m thêm mt trung tâm thương mi Hà Đông, s đưa vào s dng vào năm 2019.
Điu này là tín hiu rt đáng mng đi vi các khu đô th đang và đã hình thành như The Pride Hi Phát, Nam Cường, Dương Ni và đc bit là d án FLC Premier Park Đi M .
Cư dân s được hưởng li rt nhiu t khu trung tâm thương mi này, khi đã xong xuôi đường xá, còn có các tin ích đng cp như vy, FLC Premier Park ha hn s là đa đim đáng sng nht khu vc Nam T Liêm giao Hà Đông này.
Theo t báo VietTimes -- Aeon Mall đã quyết đnh m Trung tâm Mua sm th 2 ti khu vc qun Hà Đông, Hà Ni vi quy mô khong 95.000m2, d kiến khai trương vào năm 2019.
UBND TP. Hà Ni đã ký biên bn ghi nh vi Công ty Trách nhim hu hn Aeon Mall Vit Nam v vic hp tác phát trin môi trường thương mi thành ph Hà Ni và thúc đy phát trin D án Trung tâm mua sm Aeon Mall Hà Đông.

Aeon Mall Ha Dong

Theo đó, Aeon Mall đã quyết đnh m Trung tâm Mua sm th 2 ti khu vc Qun Hà Đông (Hà Ni) vi quy mô khong 95.000m2, d kiến khai trương vào năm 2019.
Đây là Trung tâm mua sm th 5 ca Aeonmall ti Vit Nam vi kỳ vng tp trung vào các sn phm có cht lượng ca Nht Bn vn được nhiu người dân Vit ưa thích.
Trước đó, khu vc phía Bc vào cui năm 2015 Aeon Mall đã khai trương trung tâm mua sm đu tiên ti qun Long Biên, Hà Ni.
Ngoài ra, cũng có thông tin Aeon Mall s đu tư 200 triu USD đ xây dng d án Aeon Mall ti khu công nghip Nam Thăng Long. Tuy nhiên, trao đi vi báo chí, đi din nhà đu tư bác b đn đoán này, nhưng cho biết khu công nghip Nam Thăng Long ch là mt trong nhng đa đim kho sát.
Ti thi đim hin ti, Aeon Mall chưa đưa ra bt c thông tin gì v đa đim chính xác s xây dng d án Trung tâm thương mi t Hà Đông mà ch cho biết xung quanh khu vc d án có nhiu d án phát trin nhà như chung cư cao tng, bit th đang trin khai và là nơi có th kỳ vòng tăng dân s trong tương lai.
Như vy chc chn s không nm đâu ngoài khu vc gn khu đô th Dương Ni vi d án FLC Premier Park Đi M.
Tuy nhiên, theo thông tin t Din đàn Doanh nghip, Aeon Mall đã thương tho vi ch đu tư mt d án khu đô th qun Hà Đông trong mt thi gian dài trước khi ký biên bn ghi nh vi Hà Ni.
Khu đô th này nm phía Bc qun Hà Đông, trong đó, theo quy hoch s dành 3ha đ phát trin mt trung tâm thương mi và đây cũng là quy mô phù hp đ phát trin mt trung tâm mua sm tm c như Aeon Mall. Bao quanh khu đô th này còn có hàng lot các d án nhà như khu đô th Dương Ni, khu đô th Văn Khê, khu đô th An Hưng, T hp The Pride


S xut hin ca Aeon Mall Hà Đông s là liu thuc kích thích các d án h tng và khu đô th khu vc xung quanh đy nhanh tiến đ trin khai. Chng hn, đường Ngô Thì Nhm kéo dài chy qua khu đô th Dương Ni đến Aeon Mall sp thông xe, mt s khu đô th trước đây trin khai đng đnh thì cũng đã có tín hiu trin khai tích cc hơn.